Obchodné podmienky

Obchodné podmienky a reklamačný poriadok internetového obchodu WWW.DEKORATIVNYKAMEN.SK


 1. Všeobecné ustanovenia
  1.1 Tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok internetového obchodu WWW.DEKORATIVNYKAMEN.SK (ďalej len „obchodné podmienky“) platia pri nákupe v internetovom obchode WWW.DEKORATIVNYKAMEN.SK, ktorý prevádzkuje spoločnosť:

  Firma : ELOP Industry s.r.o.

Sídlo: Námestie Milana Rastislava Štefánika 834/8 010 01 Žilina

IČO: 45997144

DIČ DPH: SK2023169698

1.2 Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 108/2000, o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákonom č. 22/2004 Z.z.o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z.z.
1.3 Tieto obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho (ďalej len „kupujúci“ či „zákazník“). Údaje predávajúceho sú nasledovné:

Firma : ELOP Industry s.r.o..

Sídlo: Námestie Milana Rastislava Štefánika 834/8 010 01 Žilina

IČO: 45997144

DIČ DPH: SK2023169698

E-mail: info@dekorativnykamen.sk

Telefón: +421 948 236 102

1.4 V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 108/2000, o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákonom č. 22/2004 Z.z.o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z.z.
1.5 Ak je kupujúci iný subjekt ako spotrebiteľ, tak ako je definovaný v bode 2.3 nižšie, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami ustanovenia zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
1.6 Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, ich obsah je mu známy a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej kúpnej zmluvy.
1.7 Predávajúci výslovne upozorňuje kupujúceho, že predávaný tovar je určený pre odbornú montáž a stavbu. Predávaný tovar v zásade nie je vhodný na použitie svojpomocne. Práva kupujúceho z chybného plnenia nevyplývajú, ak je vada spôsobená neodbornou montážou, stavbou a podobne.

2. Vymedzenie pojmov a postup uzatvorenia kúpnej zmluvy
2.1 Predávajúci (dodávateľ)  je právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Predávajúci priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky, alebo poskytuje služby.
2.2 Kupujúci – spotrebiteľ, je každý kupujúci, ktorý vyplnil a odoslal objednávku prostredníctvom webovej stránky predávajúceho, obdržal emailové oznámenie o prijatí objednávky a uhradil kúpnu cenu, ak nejde o kupujúceho-iný subjekt, tak, ako je definovaný v čl. 2.3 týchto obchodných podmienok.
2.3 Kupujúci – iný subjekt, je taký kupujúci, ktorý je podnikateľom a pri uzatvorení zmluvy je z okolností zrejmé, že sa kúpa týka jeho podnikateľskej činnosti. Podnikateľom je pritom ten, kto samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vykonáva sústavnú zárobkovú činnosť a je zapísaný v obchodnom registri, alebo túto činnosť vykonáva na základe živnostenského oprávnenia alebo iného oprávnenia za účelom dosiahnutia zisku. Za podnikateľa sa považuje aj každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou, či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.
2.4 Predmet kúpy – predmetom kúpy na základe kúpnej zmluvy, je tovar uvedený v záväznom potvrdení objednávky zo strany predávajúceho, ktorým sa uzatvára kúpna zmluva (ďalej tiež len „tovar“). Predmetom zmluvy ani súčasťou kúpnej ceny nie je montáž tovaru, ani preprava tovaru po zložení tovaru prepravcom. Informácie o tovare dostupnom na WWW.DEKORATIVNYKAMEN.SK sú uvádzané podľa aktuálnych dostupných údajov a informácií. Rozhodujúce sú údaje o tovare, vrátane kúpnej ceny v okamihu, keď kupujúci doručí objednávku predávajúcemu.
2.5 Ceny majú charakter cien zmluvných a sú vrátane DPH (predávajúci je platcom DPH). K cene je pripočítaná cena dopravy, v zmysle pravidiel uvedených nižšie v čl. 5 týchto obchodných podmienok.
2.6 Postup pri uzavretí kúpnej zmluvy je nasledujúci. Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je uzavretá akceptáciou tohto návrhu, a to záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho podaným prostredníctvom e-mailu kupujúcemu. Objednávka kupujúceho a záväzné potvrdenie objednávky zo strany predávajúceho, sa považujú za doručené, ak sa s nimi strany, ktorým boli určené, môžu zoznámiť. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorenej kúpnej zmluvy. V prípade, ak kupujúci zistí v záväznej akceptácii objednávky chyby alebo iné nezrovnalosti, informuje o tejto skutočnosti predávajúceho e-mailom najneskôr pred oznámením predávajúceho o expedícii zakúpeného tovaru. Zmeny a doplnenia v už urobenej objednávke, nech k nim má dôjsť pred akceptáciou objednávky predávajúcim, či po tejto akceptácii, musia byť vykonané prostredníctvom e-mailu info@dekorativnykamen.sk, také zmeny a doplnenia sú však účinné voči predávajúcemu až po odsúhlasení predávajúcim.
2.7 Predávajúci je oprávnený odmietnuť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru (faktická nemožnosť plnenia) nie je možné objednaný tovar kupujúcemu dodať, ďalej je Predávajúci oprávnený odmietnuť objednávku s ohľadom na počasie a teplotu, a to v závislosti na veľkej hmotnosti tovaru. O zrušení objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo formou e-mailu.

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán, výhrada vlastníctva
  3.1 Uzatvorením kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu, teda kúpnu cenu tovaru a dopravné.
  3.2 Predávajúci dodá tovar špecifikovaný v elektronickej objednávke kupujúceho (objednávka doručená prostredníctvom elektronickej pošty) na objednávkovom formulári, ktorý kupujúci vypĺňa pri objednaní tovaru, ktorá je potvrdená záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.
  3.3 Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu dodá bezchybný tovar v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to na adresu uvedenú kupujúcim, ak je taká adresa na území SR.
  3.4 Kupujúci je povinný prevziať tovar objednaný a dodaný v súlade s kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu a dopravné, riadne a včas v súlade s podmienkami dohodnutými v kúpnej zmluve a obchodnými podmienkami.
  3.5 Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny. Nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte prechádza na kupujúceho jeho prevzatím, pričom nezáleží na tom, či kupujúci prevezme produkt osobne alebo prostredníctvom poverenej osoby.
  3.6 Kupujúci – spotrebiteľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade a spôsobom upraveným v Občianskom zákonníku. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme produkt. Lehota podľa predchádzajúcej vety plynie, ak ide o:
 • kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru,
 • zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru,
 • alebo zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru.

Vyššie uvedená lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy, sa považuje za zachovanú, ak kupujúci – spotrebiteľ v jej priebehu odošle predávajúcemu oznámenie, že od zmluvy odstupuje. V takom prípade spotrebiteľ bude znášať priame náklady na vrátenie tovaru a priame náklady za vrátený tovar. Náklady na vrátenie tovaru zahŕňajú aj náklady na vrátenie tovaru do pôvodného stavu v prípade, že tovar bol poškodený alebo javí známky opotrebenia, a to vtedy, ak k zníženiu hodnoty tovaru došlo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti. V prípade, že je vrátený tovar poškodený, nefunkčný, nekompletný alebo má známky opotrebenia a / alebo používaný podľa predchádzajúcej vety, budú kupujúcemu-spotrebiteľovi vrátené všetky peňažné prostriedky, ktoré od neho predávajúci obdržal, znížené o náklady vynaložené predávajúcim na uvedenie tovaru do pôvodného stavu . Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody vzniknuté predávajúcemu.
3.7 V prípade, že sa kupujúci – spotrebiteľ rozhodne odstúpiť od kúpnej zmluvy, predávajúci odporúča nasledujúci postup: kupujúci – spotrebiteľ môže kontaktovať predávajúceho akoukoľvek formou jednostranného právneho rokovania napr. Listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb na adresu sídla predávajúceho, alebo e-mailom na adrese info@dekorativnykamen.sk, s tým, že písomne ​​uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí (tj. kúpnej ceny a nákladov na dodanie tovaru do miesta určeného kupujúcim). Predávajúci v textovej podobe potvrdí kupujúcemu-spotrebiteľovi prijatie právneho rokovania predstavujúceho odstúpenie, a to bez zbytočného odkladu. V prípade odstúpenia kupujúceho – spotrebiteľa od zmluvy, zašle alebo odovzdá kupujúci-spotrebiteľ predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od neho dostal; táto lehota sa považuje za zachovanú, ak v nej kupujúci-spotrebiteľ odošle tovar predávajúcemu. Všetky peňažné prostriedky, ktoré predávajúci od kupujúceho-spotrebiteľa obdržal, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku spôsobu dodania zvoleného kupujúcim-spotrebiteľom, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania ponúkaný predávajúcim), budú vrátené prostredníctvom rovnakého platobného prostriedku, ktorý kupujúci-spotrebiteľ použil pri pôvodnej transakcii (v prípade, ak kupujúci-spotrebiteľ výslovne neuviedol inak), a to do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, nie však skôr ako kupujúci-spotrebiteľ tovar predávajúcemu odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

4. Platobné podmienky
4.1 Tovar bude kupujúcemu dodaný až po úplnom zaplatení kúpnej ceny a dopravného.
4.2 Kupujúci môže uhradiť kúpnu cenu a dopravné, podľa týchto obchodných podmienok:
(i) osobne, pri prevzatí tovaru od pracovníka prepravnej spoločnosti, ak je tovar zasielaný na dobierku,
(ii) platobnou kartou.

5. Termín dodania a doprava
5.1 Tovar bude zákazníkovi dodaný v pracovných dni iba v rámci SR, zvyčajne do dvoch až troch pracovných dní, najneskôr však do 14 pracovných dní po uzavretí kúpnej zmluvy a úplnom zaplatení kúpnej ceny. Tovar je doručený na adresu dodania uvedenej v objednávke. Doprava neobsahuje transport tovaru, obsahuje len zloženie tovaru z nákladného priestoru vozidla na úroveň terénu.
5.2 Tovar je prepravovaný, podľa charakteru tovaru, auto s hydraulickou rukou, čelom alebo kamiónom, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak.
5.3 Zákazník je povinný pri prevzatí zásielky vykonať kontrolu zásielky s cieľom zistiť, či je obal neporušený a či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. Táto kontrola sa netýka obsahu zásielky. Ak sú pri prevzatí zásielky kupujúcim zistené zjavné znaky poškodenia, zákazník nie je povinný zásielku prevziať a spíše s prepravcom zápis o škode. Poškodenie zásielky pri preprave nahlási kupujúci predávajúcemu bez zbytočného odkladu. Toto hlásenie o poškodení predávajúcemu sa odporúča vykonať písomne ​​na adrese sídla predávajúceho. Pokiaľ takto poškodenú zásielku zákazník od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu. Zákazník si zároveň prekontroluje počet kusov zásielky na prepravnom liste, ktorý musí byť zhodný so skutočným počtom doručených zásielok. V prípade, že sa počet balíkov na prepravnom liste nezhoduje s počtom doručených balíkov, zákazník prevezme zásielku s výhradou v prepravnom liste a reklamáciu nahlási písomne ​​na adrese sídla spoločnosti, a to najneskôr nasledujúci pracovný deň po prevzatí zásielky. Ak tak neurobí, reklamácia na chýbajúce balík / y nebude uznaná.
5.4 Cena dopravy sa odvíja podľa množstva, hmotnosti a miesta zloženie.
5.5 Výška ceny dopravy môže byť dohodou strán ľubovoľne zmenená.
5.6 Ak je zásielka doručovaná spôsobom uvedeným v bode 5.2  platí, že zákazník bude o čase dodania zásielky telefonicky kontaktovaný a informovaný. Termín dodania tovaru je zachovaný, pokiaľ prvý čas dodania zásielky ponúknutý zákazníkovi neprekračuje termín dodania tovaru.
5.7. Kupujúcemu sú zrejmé špecifické vlastnosti prepravy vzhľadom na váhu tovaru.
5.8 Zákazník je povinný uhradiť skutočné náklady na dopravu (cena dopravy k zákazníkovi, cenu dopravy späť a ďalej náklady, ktoré dodávateľovi preukázateľne s týmto vzniknú) aj v prípade, že zaslaný tovar od predávajúceho neprevezme, a to z dôvodov, ktoré vyplývajú zo strany kupujúceho-spotrebiteľa. V prípade expedície tovaru, bude následne zákazníkovi zaslaná faktúra s výškou dopravného. Vyššie uvedené neplatí, ak zákazník pred oznámením predávajúceho o expedícii zakúpeného tovaru, písomne ​​nahlási predávajúcemu odstúpenie od kúpnej zmluvy v zmysle postupu podľa článku 3.7 týchto obchodných podmienok.

6. Záruka za akosť pri prevzatí, práva z chybného plnenia a reklamačný poriadok
6.1 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu-spotrebiteľovi, že tovar pri prevzatí nemá vady (záruka za akosť pri prevzatí podľa § 499-509 v zmysle zákona č. 513/1991). Faktúra za tovar slúži súčasne ako záručný list.
6.2 Ak nemá tovar vlastnosti stanovené v § 499-509 v zmysle zákona č. 513/1991, môže kupujúci-spotrebiteľ požadovať aj dodanie nového tovaru bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, alebo ak sa vada týka len komponentov tovaru, môže kupujúci požadovať len výmenu komponentov; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Ak neodstúpi kupujúci-spotrebiteľ od zmluvy alebo si neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu z dojednanej ceny. Kupujúci-spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej komponenty alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo tiež v prípade, že by zaistenie nápravy kupujúcemu-spotrebiteľovi spôsobilo značné ťažkosti.
6.3 Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim-spotrebiteľom, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.
6.4 Právo z chybného plnenia kupujúcemu neprináleží, ak ide o vady tovaru, ktoré boli spôsobené prepravou tovaru vykonanou kupujúcim alebo neodbornou manipuláciou, montážou či stavbou vykonanou kupujúcim.
6.5 Vadou tovaru nie je obvyklý farebný alebo štruktúrový rozdiel u prírodných materiálov a umelých materiálov. Vadou nie sú rozdiely rozmerov v rámci tolerancie. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu, predávajúci nezodpovedá za vadu, za ktorú bola dojednaná nižšia cena. Pri údaji počtu metrov na palete, sa počíta s toleranciou plus/mínus 15% plošnej miery, a to z dôvodu nepravidelnosti tovaru, nakoľko nie je možné určiť presný plošný rozmer.
6.6 Predávajúci si vyhradzuje právo na drobné zmeny predávaného tovaru.
6.7 Právo z chybného plnenia sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním, nevhodným používaním alebo ošetrením, vplyvom poveternostných podmienok, neodbornou manipuláciou, úmyselným poškodením alebo na vady, na ktoré bol zákazník upozornený písomne ​​v kúpnej zmluve.
6.8 Kupujúci-spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia, kupujúci-iný subjekt v dobe šiestich mesiacov od prevzatia. Na použitý tovar strany dojednávajú dobu pre uplatnenie práv z chybného plnenia v trvaní dvanástich mesiacov od prevzatia.
6.9 Pre kupujúceho-iný subjekt sa v prípade chybného plnenia dojednáva odlišne od príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, a to nasledujúco:

 • výskyt opraviteľnej vady či opraviteľných vád, sa považuje vždy za nepodstatné porušenie zmluvy, nie za porušenie podstatné,
 • pri nepodstatnom porušení zmluvy má kupujúci-iný subjekt právo na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny, a to podľa voľby predávajúceho, pri podstatnom porušení zmluvy má kupujúci -iný subjekt právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo na odstúpenie od zmluvy.

6.10 Pokiaľ zákazník zistí iné ako zjavné poškodenie zásielky, ktoré je pravdepodobne spôsobené prepravcom, odporúča sa nasledujúci postup. Zákazník informuje spoločnosť ELOP Industry s.r.o. na e-mailovej adrese info@dekorativnykamen.sk a bude ďalej postupovať podľa pokynov predávajúceho.
6.11 Reklamáciu si môže kupujúci uplatniť u predávajúceho prostredníctvom ľubovoľného jednostranného podania, napr. jej doručením elektronickou poštou predávajúcemu alebo listom doručeným predávajúcemu, v oboch prípadoch kupujúci priloží fotodokumentáciu poškodeného tovaru.
6.12 Predávajúci rozhodne o reklamácii kupujúceho – spotrebiteľa ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu tovaru, ktorá je potrebná na odborné posúdenie vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci s kupujúcim – spotrebiteľom nedohodnú na dlhšej lehote.
6.13 O výsledku reklamácie bude spotrebiteľ informovaný ním zvoleným spôsobom sms, e-mailom alebo telefonicky. V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do 60-tich dní od dátumu podania reklamácie je predávajúci, podľa § 656 Občianskeho zákonníka, oprávnený účtovať pri vyskladnení reklamácie sumu za uskladnenie.
6.14 Reklamačné konanie je ukončené vybavením reklamácie odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, zaznamenanou výzvou na prevzatie plnenia, alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo spotrebiteľa na náhradu škody podľa zákona č. 294/1999 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú chybným výrobkom v znení neskorších predpisov.

7. Záverečné ustanovenia
7.1 Všetky zmluvné vzťahy sa riadia slovenským právnym poriadkom.
7.2 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia a sú v príslušnom znení rozhodujúce pre všetky objednávky urobené v tento deň a neskôr. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Nové znenie obchodných podmienok bude zverejnené na internetových stránkach predávajúceho WWW.DEKORATIVNYKAMEN.SK. Dňom ich zverejnenia sa ruší platnosť predchádzajúcich obchodných podmienok, to však nemá vplyv na kúpne zmluvy uzatvorené podľa doterajšieho znenia obchodných podmienok (pozri prvá veta tohto odseku).
7.3 Kupujúci nie je oprávnený bez súhlasu predávajúceho postúpiť svoju pohľadávku voči predávajúcemu vyplývajúcu z kúpnej zmluvy na tretiu osobu.
7.4 Osobitné dohody so zákazníkom vykonané v kúpnej zmluve, majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok, ktoré by s nimi boli v rozpore.

8. Ochrana osobných údajov
8.1 Kupujúci súhlasí s tým, aby poskytnuté osobné údaje boli predávajúcim spracovávané a uchovávané v súlade so všetkými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, najmä, nie však výlučne v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „ Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „ Zákon o ochrane osobných údajov “).
8.2 Osobné údaje kupujúceho sú spracovávané za účelom plnenia predmetu zmluvy a na marketingové účely predávajúceho. Kupujúci má právo byť informovaný, aké údaje o ňom predávajúci eviduje, a je oprávnený tieto údaje meniť, prípadne písomne vysloviť nesúhlas s ich spracovávaním. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov.
8.3 Osobné údaje kupujúceho nebudú poskytované tretím osobám s výnimkou prípadného zmluvného spracovateľa osobných údajov a prepravnej spoločnosti z dôvodu plnenia zmluvy.
8.4 Osobné údaje kupujúceho budeme uchovávať po dobu 5 rokov, s poskytnutím súhlasu kupujúceho so spracovaním týchto údajov.
8.5 Kupujúci poskytuje svoje údaje dobrovoľne, v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy a plnením plynúcim z tejto kúpnej zmluvy a na marketingové účely predávajúceho.
8.6 Kupujúci môže predávajúcemu oznámiť, že chce ukončiť zasielanie obchodných oznámení, a to na elektronickú adresu získanú v súvislosti s plnením zmluvy bez toho, aby mu tým vznikli akékoľvek náklady.

 

Tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok nadobúdajú účinnosť dňa 28.03.2024